ELEKTRONICKÁ AUKCE

pojmy z e-aukce energií

Účastník

Účastníkem e-aukce může být fyzická nebo právnická osoba jako uchazeč nebo zadavatel, pokud není dále stanoveno jinak a pokud to připouští platné právní předpisy.

  • Uchazeč/dodavatel je ten, kdo projevil zájem o podanou nabídku zadavatele a na základě této nabídky reaguje na výzvu tím, že akceptuje požadavky zadavatele, stanoví svoji cenovou nabídku, kterou v průběhu e-aukce v souladu s pravidly a podmínkami může měnit. Reaguje na změny v nabídkách jiných uchazečů, tím, že podává své aukční nabídky s cílem získat pro sebe nabídku zadavatele.
  • Zadavatel je ten, kdo podává nabídku na dodávku sdružených služeb energií, v souladu s předmětem e-aukce formou výběrového řízení za předem stanovených podmínek. Zadavatel se může v e-aukci nechat zastoupit právnickou nebo fyzickou osobou. Zadavatelem se rovněž rozumí Objednatel (osoba či společnost) dle uzavřené Dohody o realizace e-aukce.
  • Provozovatel je ten, kdo provozuje technologie, software, aplikace, administrativu a další náležitosti spojené s provozem a realizací e-aukce, tedy osoba, která využívá elektronický nástroj nutný pro přípravu a administraci e-aukce a zajišťuje veškerou činnost spojenou s administrací e-aukce. Provozovatelem elektronického nástroje je společnost A-TENDER s.r.o. Provozovatelem se rovněž rozumí Poskytovatel (osoba či společnost) dle uzavřené Dohody o realizaci e-aukce.

Elektronická aukce

je prostředkem k předkládání nových snížených nabídkových cen, případně nových hodnot nabídek, reagujících na podanou nabídku Zadavatele realizována formou přístupu do aukční síně přes Internet. Současně umožňuje sestavit aktuální pořadí nejnižších cenových nabídek Uchazeče s využitím technického zařízení a programového vybavení, spojeného s elektronickou komunikační sítí.

Aukční síň

je virtuální prostředí, ve kterém Uchazeči podávají své aukční hodnoty. Je umístěno na určené adrese ve veřejné datové síti Internetu: klient.a-tender

Kritéria hodnocení předmětu e-aukce

vyjadřují nejlepší podmínky pro uzavření smlouvy mezi zadavatelem a uchazečem, založena zpravidla na kritériu nejnižší nabídkové ceny nebo na kritériu nabídkové ceny a dalších podmínkách, určených zadavatelem.

Zadávací podmínky

vyjadřují komplexní požadavky Zadavatele v rámci řízení o zadávání veřejných a neveřejných zakázkách na dodávku sdružených služeb energií, jejich obsahem je vymezení předmětu a podmínek zakázky s odkazem, že v rámci zadávacího řízení bude využito e-aukce.

Aukční kolo

podávání a on-line hodnocení nových aukčních hodnot podávaných uchazeči v rámci e-aukce. Počet a délka aukčních kol vyplývají ze zadávacích podmínek a jsou stanoveny ve výzvě k účasti v elektronické aukci.

Výzva k účasti

je pozvánka k účasti uchazečů na e-aukci po splnění předem stanovených podmínek, určených zadavatelem prostřednictvím elektronických prostředků. Ve výzvě bude uveden předmět e-aukce, datum a čas zahájení a ukončení e-akce, jakož i veškeré informace nezbytné pro připojení se k aukčnímu systému. Informace uvedené ve výzvě k účasti v aukci jsou pro účastníka závazné a směrodatné.

Pozorovatel

je osoba, která má přístup do virtuální aukční síně. Pozorovatel však nemá zpřístupněny všechny funkce a oprávnění, které má provozovatel, jako administrátor. Rozsah oprávnění pozorovatelům stanoví provozovatel prostřednictvím administrátora. Pozorovatelem může být zadavatel nebo jím pověřená osoba; má zpřístupněny zejména informace o zadání e-aukce, výzvu k účasti, chatovou komunikaci s administrátorem. Pozorovatel není účastníkem e-aukce a nemá oprávnění do e-aukce zasahovat.

Vše o e-aukci

Přečtěte si více informací o elektronické aukci

Společnost A-TENDER s.r.o. je specialistou na poli  elektronických aukcí elektrické energie a zemního plynu a připravila pro Vás profesionální službu s cílem ušetřit Vám 20 - 30 % z Vašich současných cen silové elektřiny nebo zemního plynu. V našem systému jsou zapojeni všichni dodavatelé elektřiny a plynu. Šetřete s námi!